ASPARi in Las Vegas


1 januari 2009

Eind februari vertrokken de heren Doree en Miller naar Las Vegas. Ze waren uitgenodigd door de leverancier van de GPS apparatuur (Trimble) om een presentatie te geven op de Dimensions09 conferentie (verslag in Nederlands; report in English).

English version below

Medio februari hebben de heren Miller en Dorée een ASPARi presentatie gehouden op het Jaarlijkse Congres van Trimble in Las Vegas.

De aanleiding: Elk jaar organiseert Trimble (de fabrikant van onze GPS apparatuur) een congres om dealers en klanten op de hoogte ter brengen van de nieuwste ontwikkelingen en de nieuwste technologieën. Ze gaan met gebruikers in gesprek om feedback te krijgen en om nieuwe ideeën op te doen. Sinds een aantal jaren werkt Trimble aan Technologie voor intelligent verdichten (Eng: Intelligent Compaction). De eerste ervaringen daarmee zijn opgedaan in de grondverdichting. Vanaf vorig jaar timmert proberen ze ook passende oplossingen voor Asfalteren te ontwikkelen (Eng: paving). Manager van die ontwikkelingen op paving is Jeroen Snoeck. Jeroen is opgeleid in Delft en werkt nu in de Verenigde Staten. Hij is vorig jaar in Twente op bezoek geweest om zich op de hoogte te stellen van ons ASPARi onderzoek. Naar aanleiding daarvan wilde hij een presentatie op het congres.

Het congres: Met oog op de 2300 deelnemers werd het congres gehouden in de Mirage - één van de grootste hotels in Vegas. Het duurde drie volle dagen; van het ontbijt op maandagochtend (tussen 6:00h-8:00h) en het conference dinner op woensdagavond (7:30h-9:30h). De sessie waren verdeeld in twee hoofdlijnen. Een lijn gericht op Construction, waarin aandacht uitging naar plaatsbepaling, maatvoering en dataverwerking op de bouwplaats. De tweede lijn richtte zich op landmeten en cartografie.

De lijn Construction: Voor de B&U ging het vooral over Bouw Informatie Modellen. Voor de GWW waren er verschillende interessante deelstromen over:

 • Grondverdichting, maat voering en intelligente verdichting (met GPS en stijfheidsmeting). De nadruk lag daarbij op wegfunderingen en onder profiel brengen van terreinen. Dit was gekoppeld aan besturing van machines: scrapers, bulldozers en grondverdichters
 • De toepassing en toepasbaarheid van grondradar;
 • De “connected site”: Een benadering waarin informatie tussen verschillende machines, mensen en kantoor doorlopend draadloos kan worden uitgewisseld;
 • Nieuwe technologie voor de aansturing van de asfaltspreidmachine. Trimble heeft een systeem ontwikkeld als reactie op het TOPCON systeem.

Onze primaire interesse ging uit naar de sessies over asfalteren (uiteraard). Voor de eigen ASPARi bijdrage (van een uur) was een hele sessie van anderhalf uur gereserveerd.

De ASPARi sessie: In deze sessie waren zo’n dertig belangstellenden uit de VS, Canada en Duitsland. Na een korte introductie van Jeroen Snoeck kwam de presentatie. De presentatie – kan worden gedownload van de ASPARi site – duurde een klein uur. Daarna was er een klein half uur voor vragen en discussie. De combinatie van Temperatuur en Walspatronen was voor de Amerikaanse wegenbouwers een nieuwe invalshoek. De reacties op presentatie waren positief en belangstellend. Verscheidene vroegen of de metingen ook in de VS gedaan zouden kunnen worden.

Nuttige bijkomstigheden: Het bezoek aan de conferentie was om meerdere redenen nuttig:

 • Het gaf ons de gelegenheid om eens dieper te bestuderen waar hoe het nieuwe Trimble systeem voor de spreidmachine in elkaar steekt, hoe het werkt, en welke voor- en nadelen het heeft. We hebben daartoe de theorie sessie bezocht en Seirgei heeft zelfs nog een middag de praktijksessie meegemaakt, waarin hij zelf ook de spreidmachine heeft bediend. Verder hebben we een gebruikerssessie bijgewoond waarin een gebruiker van de Trimble apparatuur kritisch bevraagd werd door andere wegenbouwers. Daarbij kwamen nadruk ook de verschillen met het TOPCON systeem naar voren. Onze ervaringen en inzichten m.b.t. deze vergelijking stellen we op schrift en wordt beschikbaar voor de ASPARi Founders.
 • We hebben goede contacten gelegd met MOBA – het bedrijf dat voor verscheidene machinebouwers de (automatische) besturingsystemen maakt.
 • Op de beursvloer stonden standjes van verschillende Trimble dochtermaatschappijen. Eén van de kleinere dochter lijkt een software platform te hebben waarmee het voor ons makkelijker wordt om de analyse en animaties van het walsproces sneller en beter te kunnen maken. De komende maanden gaan we met dit bedrijf in gesprek om verder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn Het is nog niet precies wat we willen, maar de eerste indrukken zijn hoopgevend.

Al met al was het een waardevolle trip waarin we veel hebben opgestoken aan inhoud en aan netwerk.

ASPARi in Las Vegas

Messrs. Miller and Dorée delivered an ASPARi presentation at the annual Trimble Dimensions Conference in Las Vegas.

The context: Every year Trimble (the manufacturer of our GPS equipment) organizes a congress for dealers and clients to update them on their latest developments and newest technologies. Users of Trimble equipment provide feedback which helps to develop new ideas. Such an idea is the Intelligent Compaction System which, Trimble has been working on for a number of years. The first experiences with such a system have been in bulk earthworks. Therefore, Trimble has for the past year been trying to develop a similar application for asphalt paving. Leading this development is Trimble Manager, Jeroen Snoeck. Jeroen is an alumnus from the Technical University Delft in The Netherlands and currently works in the USA. He visited the University of Twente in 2008 to familiarize himself with our work and subsequently invited ASPARi to make a presentation at the Trimble Dimensions 2009 Conference.

The conference: From February 23-25, 2009 over 2,300 registered attendees from over 67 countries around the world visited the Mirage Conference Centre in Las Vegas, Nevada for three full days of educational sessions, networking opportunities and social events. Dimensions attendees gained insight into how surveying, engineering, construction, mapping and geospatial professionals can apply process integration, positioning and communication technologies to transform business operations. The sessions were divided into two main themes. One theme focused on Construction, with attention to positioning, measuring and data processing on the construction site. The second theme focussed on land surveying and cartography.

The Construction Theme: Presentations, discussions and hands-on demonstrations were targeted at Building Information Models for those working in Services and Utilities. For those working in Road Construction and Bulk Earthworks, several interesting tracks were presented:

 • Bulk Earthworks, the use of Intelligent Compaction (using GPS and stiffness measurements). The emphasis is on the compaction of granular layers in the road bed. also, several demonstrations were held showing other GPS applications using graders, scrapers and bulldozers;
 • The application of ground radar;
 • The connected site: an approach where data and design information can be shared wirelessly between machines, people and offices;
 • New guidance technology for asphalt pavers. Trimble developed a system as a reaction to the TOPCON system.

Our main interest was in the asphalt paving sessions. A one and a half hour session was reserved for the ASPARi contribution to the conference.

The ASPARi session: about 30 delegates from the USA, Canada and Germany attended the session. The presentation followed a short introduction from Jeroen Snoeck, the Trimble Segment Manager for Asphalt Paving. Our presentation lasted about an hour (it can be downloaded from the ASPARi website). A half an hour discussion followed. The combination of HMA Temperature and Compaction appeared to be a new angle to the North American Contractors. There were several positive reactions to the presentation and some even asked if we could undertake some measurements for them in the USA.

Some useful events: The attendance at the conference was valuable for more reasons:

 • It gave us an opportunity to gain insight into the use of the new Trimble guidance system for the asphalt paver, how it works and to assess the advantages and disadvantages of the system. Seirgei even attended the onsite practical sessions and had an opportunity to operate the Trimble Intelligent Compaction system on a compaction roller and to experience firsthand how the guidance system worked on the HMA paver.
 • We attended several “User sessions” where experts and users of the Trimble equipment were asked critical questions, by contractors in particular, relating to the use of the equipment. Several comparisons were made with other equipment manufacturers. Our experiences and insights pertaining to the equipment and comparisons will be made available to the ASPARi Founders.
 • We established contacts with MOBA, the company that manufactures the guidance systems for Trimble.
 • Several Trimble sister- and affiliate companies exhibited their latest equipment and systems in the Trimble Partner Pavilion during the conference. One of the smaller companies appear to have developed a software platform that makes the GPS data collection to data preprocessing to visualization (animations and contour plots) process much easier and quicker. We’ll enter into discussions with this company in the coming months to explore the software even further. The initial impressions are promising.

All in all it was a worthwhile trip. Useful in that we learnt a lot and we built up several positive contacts for our research endeavours here in The Netherlands.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi