Achtergrond

Ondernemen in de asfaltwegenbouw heeft door de veranderingen van de afgelopen jaren een geheel ander risicoprofiel gekregen. De bedrijven in deze sector hebben meer vrijheid in de keuzes van mengsel, constructie en uitvoeringswijze. Dit opent de weg naar meer concurrentie op onderscheidende kwaliteit, maar brengt ook een verschuiving van risico's met zich mee. Al met al zijn er op dit moment duidelijke stimulansen voor verbetering en innovatie. De veranderde marktomstandigheden hebben geleid tot een nieuwe dynamiek in de sector. De bedrijven herkennen de veranderde marktomstandigheden en investeren meer in onderzoek en ontwikkeling. Zo werkt men aan nieuwe producten en diensten om zich te kunnen onderscheiden in de markt (stiller asfalt, betere doorstroom, fijnstofabsorptie).

Geschetste ontwikkelingen dwingen de bedrijven tot het professionaliseren van hun primaire processen i.c. de uitvoering. De bedrijven streven naar meer bedrijfsmatig werken, naar optimalisatie van inzet van mensen en middelen, naar betere beheersing van de kwaliteit en naar onderscheidbaarheid binnen de sector.

Men tracht meer zicht en greep te krijgen op primaire processen als logistiek en verwerking. In die lijn proberen de bedrijven de voorspelbaarheid en beheersbaarheid van deze primaire processen te vergroten. Ze streven tevens naar continue verbetering, naar hogere efficiency en naar het beter in kaart brengen van de bijbehorende bedrijfsrisico's.

Doordat deze ontwikkeling plaatsvindt, zijn bedrijven gebaat bij systematisch inzicht in de primaire werkprocessen. Procesbeheersing is de sleutel tot consistente kwaliteit, consistente kwaliteitsverbetering en beheersing van risico's met betrekking tot onderhoud en garantie.

Verscheidene bedrijven zijn inmiddels intern begonnen met een analyse van de logistiek en het uitvoeringsproces. Dit is een goed teken. Echter, de ervaring met dit soort (zelf-)analyse is nog beperkt. De ambitie is dan ook om een versnelling tot stand te brengen in deze professionalisering en de concurrentiepositie van de bedrijven. Dit wordt gedaan door de kennis en ervaring van asfaltwegenbouwbedrijven te combineren met de kennis en ervaring aanwezig op de universiteit (in het bijzonder met betrekking tot methodische procesanalyse en -implementatie).

Een belangrijke stap in een betere beheersing van de primaire processen is het transparant maken door het op cruciale punten verzamelen, analyseren en weergeven van procesinformatie. Daarbij moet ook het uitvoerende personeel worden betrokken. Uit het vooronderzoek blijkt dat veel ploegen heden ten dage al worstelen met de hoeveelheid informatie, de nieuwe technologie op het materieel en het grote aantal instelmogelijkheden. Idealiter sluit de nieuwe technologie en informatievoorziening aan bij operationele strategieën van de werkers/machinisten en vice versa. Om te komen tot een beter beheersbaar verwerkingsproces moet daarom, naast technologieontwikkeling, ook geïnvesteerd worden in opleiding en training. Door onderzoek en opleiding te combineren kan in stappen gewerkt worden aan continue verbetering.

De volgende"Roadmap" staat de Bouw/Infra-afdeling van de Universiteit Twente (en daarmee ASPARi) voor de komende jaren voor ogen in het kader van het initiatief tot professionalisering van de Asfaltwegenbouw:

  • Continue monitoring van het primaire proces en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt: procesvariabelen, gebruik van materieel, weer, logistiek, asfalt temperatuur, homogeniteit samenstelling asfalt, etc;
  • Feedback voor procesverbetering: vanuit de monitoring komen tot verbeteringen o.a. door animaties, analyse van operationele besluiten, trainingen, online beschikbaar maken van procesinformatie, mogelijkheden onderzoeken voor het leveren van directe feedback;
  • Verbetering van communicatie: analyse en verbetering van organisatie en samenspel tussen bouwplaats, kantoor, centrale en logistiek;
  • Virtual road construction site: realisatie van proces modellen, simulatie, training en ontwikkeling van teams;
  • Weten wat er komt: voorspellen met oog op pro-actief handelen met betrekking tot weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, aanvoer en andere logistiek;
  • Distance monitoring systeem: een systeem dat de processen van de asfaltcentrale, de logistiek en de bouwplaats op afstand volgt.

Samenwerking en Netwerk

De afdeling Bouw/Infra van de Universiteit Twente heeft zelf niet alle kennis in huis om de genoemde instrumenten te kunnen ontwikkelen. We zoeken daarom samenwerking met verschillende, zowel binnen als buiten de universiteit opererende, technologieontwikkelaars. Voorbeelden hiervan zijn TXchange, de faculteit Informatica van de UT, Mic-o-Data, ESRI, Thales, Roadware, het Telematica Instituut en het ITC in Enschede.

Binnen de faculteit Construerende Technische Wetenschappen wordt gewerkt aan samenwerking met onder andere de afdelingen Verkeer & Vervoer, Tribologie, Akoestiek en Rubbertechnologie. De geschetste Roadmap loopt parallel met de facultaire oriëntatie op SMART. Met het begrip SMART wordt in dit kader bedoeld dat gezocht zal worden naar slimme technologieën die kunnen helpen om het uitvoeringsproces binnen de wegenbouw professioneler te krijgen. Daarnaast zal worden aangehaakt bij het programma van het Innovatieplatform Twente (cluster Bouw).

Voor realisatie van de Roadmap zoekt de Leerstoel actief en bewust de samenwerking tussen praktijk en wetenschap. De praktijk in de bedrijven is richtinggevend. Men streeft naar samenwerking op projectbasis, waarbij onderzoek en ontwikkeling hand in hand gaan en waarop toepasbaarheid en toepassing in de praktijk de belangrijkste criteria zijn.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi